GDPR/ AVG - Privacy verklaring EV-Point

Hieronder lees je hoe EV-Point, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 81, jouw persoonsgegevens verzamelt, opslaat en verwerkt.

EV-Point verbindt er zich toe om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijkewetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming).

EV-Point verzamelt en bewaart enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt en dit enkel indien deze nodig zijn voor het leveren, ondersteunen en ter promotie van zijn goederen en diensten, communicatie en om fiscaal technische redenen. (bijv. uw mailadres om een factuur op te sturen en uw naam om een factuur op te maken).

  • Gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragaaf hierboven).
  • Wij kunnen uw contactgegevens aan derden doorgeven ter ondersteuning van onze geleverde goederen en diensten (bijv. De helpdesk van een leverancier kan u contacteren om een probleem op te lossen)
  • We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden tenzij met jouw expliciete toestemming.

 

We houden uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door u gevraagde dienst correct af te handelen of zolang het noodzakelijk is om aan alle wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen.

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

  • Zijn uw contactgegevens onjuist dan kan u contact opnemen via info@ev-point.be.
  • U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact met info@ev-point.be.
  • U kan op elk moment uw persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van EV-Point opvragen en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.
  • Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij een toezichthoudende autoriteit.
  • Nog vragen of bedenkingen? Mail naar info@ev-point.be.

 

Namens EV-Point.